Nezaradené, Výchova

Existuje recept na geniálne dieťa?

Kto by nechcel, aby jeho dieťa bolo inteligentné, rozumné, múdre, vzdelané, nadané, tvorivé, geniálne. A tým aj úspešné a šťastné.

Dieťa je malý génius, ale...

Dieťa je malý génius. A každý rodič je o tom presvedčený.

Dieťa sa samo naučí sedieť, liezť, chodiť, džavotať, rozprávať, tvorivo sa hrať a klásť múdre otázky. Je zvedavé, nadšené, zapálené pre nejakú činnosť.

A potom príde školský vek a dieťa je kritizované, pretože je zábudlivé, hlúpe, lajdácke, nepozorné, neposlušné, nevie sa učiť …

Začína doučovanie, špeciálne postupy na zlepšenie pozornosti, učenia, zapamätania, ale aj liečenie liekmi a psychoterapia.

Učenie sa stáva stredobodom života dieťaťa a všetka pozornosť sa sústreďuje často iba na učenie.

Psychologické ale aj špeciálno-pedagogické odporučenie (ako upraviť priestor, čas, rôzne pomôcky a postupy) môžu uľahčiť dieťaťa túto zložitejšiu cestu, ale neriešia jeho problém – prečo jeho mozog nevníma, prečo nevie čítať, písať, učiť sa, prečo je motoricky neobratný (s častými pádmi).

Prečo mozog dieťa nefunguje?

Čo sa stalo?

Prečo mozog nevie pracovať svojím spôsobom a svojím tempom?

Prečo sa musí mozog prácne učiť rozprávať pri oneskorenom vývine reči? Prečo sa musí učiť sa pri poruchách učenia?

Prečo sa musí učiť sústreďovať pri poruchách pozornosti?

Sú to predsa prirodzené schopnosti a vlastnosti mozgu. Prečo teda nefungujú?

Kde sa stráca detská genialita, detské nadanie, detská múdrosť, detská inteligencia, ktorá je často nahrádzaná iba vzdelávaním? Ako ich znovu nájsť a dať im priestor?

Zdravý rozum, prirodzená múdrosť, vzdelanosť, inteligencia a potom je tu aj talent, nadanie, vlohy a genialita – termíny definujúce mentálny potenciál nielen dieťaťa. Čo je čo a čo sa ako rozvíja, je obsiahlejšia téma.

Vrodený potenciál a učenie

Psychológia má k tomu množstvo teórií a definícií. Otázkou je – nakoľko sú tieto schopnosti zdedené alebo získané tvrdou prácou.

Vedomosti a vzdelanie môžeme získať, inteligenciu zvyšovať, ale múdrosť, genialita, nadanie a talent potrebujú vrodený potenciál. Ale aby sa prejavil, potrebuje, aby bol mozog výkonný a primerane stimulovaný.

Aký je rozdiel medzi dieťaťom, ktoré sa svedomito učí a má čisté jednotky, a dieťaťom, ktoré sa neučí, má čisté jednotky a je zástancom teórie – „ netreba sa učiť, treba vedieť“?

Rozdiel je v ich schopnosti využiť potenciál talentu, nadania, možno aj geniality, ktoré môžu byť univerzálne alebo výrazné iba v určitom odbore.

Mimoriadna miera určitého talentu vedie k dosahovaniu mimoriadnych výkonov a to nie je cesta učiť sa, bifľovať, študovať encyklopédie či chodiť na doučovanie.

Aké je nadané dieťa?

Internetové zdroje uvádzajú mnohé znaky nadaného dieťaťa vo veku 2 až 4 rokov, ako napríklad:

  • Má zvláštny talent, umelecké schopnosti alebo dobre pracuje s číslami. Výnimočnými môžu byť napríklad deti, ktoré dokážu v tomto veku z hlavy manipulovať s číslami alebo vytvárať realistické obrázky.

  • Vývojové míľniky dosahuje ďaleko pred svojimi vrstovníkmi.

  • Je pokročilé vo vývoji jazyka, má rozsiahlu slovnú zásobu, vie tvoriť vety a hovoriť vo vetách omnoho skôr ako ostatné deti v rovnakom veku.

  • Je veľmi zvedavé  a neustále kladie otázky.

  • Je nezvyčajne aktívne, stále chce niečo robiť. Nezamieňajte si to však s hyperaktivitou. Aktívne deti majú zvyčajne veľmi dobrú schopnosť sústrediť sa na to, čo práve robia.

  • Do oblasti svojich záľub vie dieťa vložiť veľa energie. Uprednostňuje svoje záľuby pred všetkým ostatným a často ho môžeme objaviť v stave zasnenia alebo akoby bol vo vlastnom svete.

  • Má veľmi živú predstavivosť. Nadané deti si často vytvárajú rozsiahlu a zložitú sieť vymyslených priateľov. Sú schopné ľahko si zapamätať fakty a disponujú mnohými informáciami, ktoré zachytili z televízie, filmov a kníh.

Ako odlíšiť bystré dieťa od nadaného?

bystré dieťa                                        nadané dieťa

Je vnímavé.                                 Je oduševnené pre nejakú vec.

Pozná odpovede.                             Samo formuluje otázky.

Má dobré nápady.                      Má neobvykle zaujímavé nápady.

Odpovedá na otázky.              Venuje sa aj detailom a rozoberá ich.

Je vodcom skupiny.                       Často pracuje samostatne.

Pravidelne sa učí.                           Veľa vecí vie aj bez učenia

Je vodcom skupiny.                           Stojí akoby nad triedou.

Pochopí zmysel.                                       Robí závery.

Kopíruje zadané riešenia.                Vytvára vlastné riešenia.

Dobre sa cíti v škole.                  Dobre sa cíti, keď vytvára niečo nové.

Prijíma informácie.                               Využíva informácie.

Je spokojné s tým, čo sa naučilo.            Je sebakritické.

Ako zlepšiť fungovanie mozgu a tým aj CNS?

Centrálna nervová sústava (CNS) sídli v mozgu, ktorý je hmotným základom nehmotných prejavov a výkonov, ako sú sústredenosť, pozornosť, myslenie, pamäť, predstavivosť, fantázia.

Práve tieto funkcie sa podieľajú na rozvoji inteligencie, vzdelanosti, múdrosti, genialite, nadaní a talentu. Podporujú ich aj osobnostné vôľovo-motivačné a emočné dispozície.

Tvorivé učenie ako cesta k tvorivému životu

Základnou úlohou mozgu je schopnosť učiť sa, prijímať a spracovávať informácie, ktoré prichádzajú zvonku, ale aj schopnosť tvoriť a vymýšľať, čo je viac vnútorný proces smerujúci zvnútra von.

Kombináciou učenia a tvorivosti vzniká tvorivé učenie a to je cesta k tvorivému životu.

Koncentrácia a výkonnosť mozgu

Všetko to ale začína sústredením, koncentráciou, trpezlivosťou a výdržou. Nech už sa v živote snažíme o čokoľvek, dosiahneme to len vtedy, ak sa dokážeme koncentrovať, a tým zapojiť do akcie mozog. Určite ste sa stretli s odporúčaniami: „Učte svoje dieťa väčšej trpezlivosti, sústredenosti,…“

Pozornosť a jej kvality sú podmienené výkonnosťou mozgu a nie silou vôle a chcením lepšie sa sústrediť. Je to aj časté vyjadrenie rodičov: „Len keby sa viac sústredil a nebol lenivý, naučil by sa to rýchlejšie“.

Ale, ako sa sústrediť a učiť, ak je mozog nezrelý, má slabšiu kondíciu a blokuje ho zažívaný strach a stres? Mozog (CNS) následne nedokáže pracovať a využiť svoje schopnosti a nadanie. Chcenie a učenie sa trpezlivosti ju nezlepšuje, skôr ju oslabuje.

Neporušené funkcie mozgu

Predpokladom zdokonaľovania inteligencie, nadania, talentu, možno aj geniality dieťaťa sú neporušené funkcie mozgu. Cestou nie je – učiť sa, učiť sa, vzdelávať, opakovať si a dostávať jednotky.

Dôležité je zabezpečiť správne „fungovanie mozgu a tým centrálnej nervovej sústavy“.

Rizikom pre mentálnu výkonnosť mozgu môžu byť aj problémy na vstupoch do CNS, ale aj na výstupoch z CNS.

To znamená že je potrebné zabezpečiť plnohodnotné zmyslové vnímanie a následné rečové a motorické prezentovanie mentálnych výstupov.

Pamätám si na vyjadrenie chlapca s dysgrafickými ťažkosťami, ktorý konštatoval: „Teta, ja mám pokazenú tú svoju tlačiareň.“

Sú rôzne teórie, koľko percent svojich potencionálnych schopností využívame, ale rezervy sú určite veľké. Je však dôležité, aby sme o rozvoji týchto schopností začali uvažovať v širších súvislostiach, nie iba v medziach školských vedomostí. Ide o posilňovanie sily a výkonnosti mozgu, celkovej fyzickej zdatnosti a tiež relaxácie a meditácie.

Čo zabezpečuje činnosť mozgu?

Spektrum mozgových elektromagnetických vĺn

Mozog a jeho činnosť je zabezpečovaná spektrom mozgových elektromagnetických vĺn, ktoré pulzujú mozgom a sú odlišné v čase spania, bdenia, pri bežnej komunikácia, ale aj počas učenia a tvorenia.

Mozgové vlny sa postupne od narodenia zrýchľujú – od najpomalších delta vĺn u novorodencov až po úplné rozvinutie vĺn beta vo veku 10 rokov. Práve u „lenivých detí“ a aj u detí s ADHD, s depresiami, so strachmi, prevládajú v mozgu tzv. pomalé vlny théta a chýbajú im mozgové vlny beta, potrebné k sústredeniu a učeniu. U detí s problémami spánku mozog nevie „prepnúť“ na pomalšie spánkové frekvencie.

Čo spôsobuje tento stav? Strach, ktorý spúšťa stresový režim a ktorým sa vlnová aktivita mozog utlmuje. Je to ochrana mozgu ako riadiaceho centra a úlohu preberajú inštinkty – reagovať rýchle a správne. Racionálne aktivity mozgu v prípade boja alebo úteku môžu byť oneskorené. Inštinktívna reakcia daná prírodou nám spoľahlivo funguje, ale zmenili sa situácie spôsobujúce strach. Neutekáme, nebojujeme, ale stojíme pred tabuľou a máme „okno“.

Neporušená spolupráca pravej a ľavej hemisféry

Spoločným znakom tvorivých ľudí je správny a zachovaný tok informácií medzi pravou a ľavou mozgovou hemisférou.

Ľavá hemisféra zabezpečuje hlavne logické, racionálne myslenie; je orientovaná na detaily a pravidlá; pracuje so slovami a jazykom a predovšetkým pozná strachy.

Pravá hemisféra je kreatívna, intuitívna a citová. Vníma celok; pracuje s predstavami, farbami, symbolmi a je viac umelecká. Nepozná strachy, ale odvahu.

Ľavá hemisféra analyzuje detaily – kadiaľ ísť a práva hemisféra to vníma ako z lietadla – má celkový nadhľad. Vzájomná spolupráca pomáha pri riešení akéhokoľvek problému. Ich rovnocenné partnerstvo je narušené taktiež strachom a následným stresom, ktorý vníma ľavá hemisféra, a tým sa viac aktivuje.

Svoj podiel na slabej spolupráci hemisfér má aj jednostranný spôsob učenia, ktorý využíva slová a logiku. Výtvarná, hudobná a telesná výchova, ktoré aktivujú pravú hemisféru, a tým aj tvorivosť detí, sú v pozadí výučby.

Zdroje energie pre mozog

Mozog predstavuje 2 % našej váhy, spotrebuje 20 % kyslíka a veľký podiel cukrov, ktoré má ľudský organizmus k dispozícii a ktoré sú zdrojom energie pre jeho činnosť.

Okrem bežnej výživy sú zdrojom energie pre mozog kyslík a sacharidy, ktoré sa vyskytujú v mnohých potravinách vo forme fruktózy či laktózy. Spaľovaním sacharidov a kyslíka vzniká energia, ktorú mozog potrebuje pre svoju činnosť. Problémom na tejto úrovni môže byť prebytok nesprávnych cukrov a nedostatok kyslíka, ktorý zabezpečujú pľúca, ale aj aktivity a pohyb detí.

Keď mozgu chýba kyslík

Ako reaguje telo, ak nemá kyslík? Dusí sa a panikári. Podobne sa správajú aj deti s poruchou pozornosti, nesústredenosťou, hyperaktivitou, ale aj agresivitou.

Ktorý orgán je zodpovedný za prísun kyslíka? Pľúca! Dýchanie mnohých detí je plytké a povrchné. Ktorá emócia zaťažuje pľúca? Smútok, ktorý môže prerásť do depresie! A to je smútok starý niekoľko generácií. Pracovať s poruchami pozornosti, sústredenosťou, netrpezlivosťou, nedostatkom vytrvalosti u dieťaťa, znamená pracovať s jeho dýchaním, starým smútkom, ktorý tam sedí ako „žaba na prameni“.

Keď je veľa cukru a v mozgu pôsobí kortizol

A potom je tu cukor, ktorý prevažuje nad príjmom sacharidov. Konzumáciou sladkostí zažíva ľudské telo „vnútornú katastrofu“ spojenú so stresom. Prečo sú sladkosti zlé? Okrem toho, že sú návykové, správajú sa rovnakým spôsobom ako droga a vytvárajú závislosť.

Prísun energetických kalórii zo sladkostí mätie telo, ktoré začne vylučovať stresové hormóny. Predovšetkým kortizol utlmuje činnosť mozgu a telo pripravuje na boj alebo na útek.

Vplyv cukru na mozog je dlhodobo skúmaný vedcami a práve kortizol zhoršuje schopnosť pamätať si a znižuje aj kapacitu učenia.

Nadmerná konzumácia cukru môže tiež spôsobiť zápal v hipokampe (časť mozgu), ktorý pomáha dieťaťu vytvárať, organizovať a ukladať spomienky a je zodpovedný za pamäť a učenie.

Ako zabezpečiť správne spektrum mozgových elektromagnetických vĺn? Ako zabezpečiť sústredenosť a výkonnosť mozgu? Ako zabezpečiť potrebnú spoluprácu hemisfér? Ako zabezpečiť aby vstupy a výstupy z mozgu boli zachované? To sú témy pre ďalší článok.

Mgr. Lýdia Adamcová

Výchova v kocke – kolekcia 5 ebookov

Prečítajte si tiež

VýchovaZdravie

Ako žiť so sebou

V živote príde obdobie kedy prestanú zvoniť telefóny, prestanú chodiť návštevy, chodiť maily, a neostáva nám nič iné, ako byť iba sám so…
Zobraziť
NezaradenéVýchovaZdravie

Dieťa nemusí trpieť ak má problém

K množstvu výchovných metód, ktoré som zhrnula v ebooku o výchovných princípoch a výchovných metódach, by som doplnila výchovné metódy, ktoré využívajú vylúčenie…
Zobraziť
VýchovaZdravieŽeny a matky

Chráňme si svoju bublinu

… a nie iba pred coronou Priestor okolo nás a medzi nami nie je prázdny. Všetci dokážeme cítiť „niečo“, čo na nás pôsobí…
Zobraziť
Menu