Zásady ochrany osobných údajov

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, ako chránime vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

Tieto zásady sa vzťahujú na činnosť spoločnosti Psychovital s.r.o., so sídlom Sokolská 61, 960 01 Zvolen, IČO 36 636 754, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 10318/S, ktorá je v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov [1] a [2], prevádzkovateľom, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov návštevníkov webovej stránky www.vychovavkocke.sk a používateľov jej produktov.

Pri návšteve našej webovej stránky o vás získavame určité informácie, ktoré sú v zmysle uvedených právnych predpisov kvalifikované ako osobné údaje. Jednotlivé kategórie a typy osobných údajov, ktoré spracúvame, vždy závisia od účelu, na ktorý vaše osobné údaje spracúvame, a právneho základu, na základe ktorého ich spracúvame.

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

 1. bez vášho súhlasu, ak je to nevyhnutné
  • na prípravu uzatvorenia zmluvy na základe vašej žiadosti a jej následné plnenie,
  • na plnenie našich zákonných povinností,
 2. alebo na základe vášho súhlasu.

Spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy a našich zákonných povinností

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, teda okrem samotného predmetu objednávky aj vaše meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, fakturačná adresa, prípadne aj telefónne číslo a doručovacia adresa. Vaše osobné údaje v tomto rozsahu sú nevyhnutne potrebné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba (kupujúci), alebo na prípravu uzatvorenia zmluvy na základe vašej požiadavky, prípadne na výkon ostatných činností súvisiacich s uzatvorením zmluvy (ako napríklad vybavovanie reklamácií a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa) prostredníctvom www.vychovavkocke.sk medzi nami ako poskytovateľom a Vami ako kupujúcim. Tieto údaje taktiež potrebujeme na účely fakturácie a vedenia účtovníctva v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade realizácie platby za poskytnutie vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“, resp. jeho objednanej časti v e-shope www.vychovavkocke.sk prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány zadávate na našej stránke údaje z vašej platobnej karty alebo prihlasovacie údaje do internetového bankovníctva priamo do banky. Prenos týchto informácií sa uskutočňuje pomocou zabezpečeného protokolu, ktorý tieto informácie šifruje. Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich najvyššie štandardy bezpečnosti, takže okrem banky nemá nikto prístup k citlivým údajom, ako číslo karty, CVV kód, prihlasovacie údaje k účtu a pod. Banka nám prostredníctvom platobnej brány poskytne iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a v prípade okamžitej platby online z vášho internetového bankovníctva aj číslo vášho účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V prípade platby kartou jediný údaj, ktorý v tejto súvislosti ukladáme, súvisí s funkciou „zapamätania“ si vašej transakcie kartou. Aj túto funkciu však zabezpečuje banka a jedine tá vie spárovať vaše číslo karty s anonymizovaným údajom, pod ktorým si vašu kartu zapamätal náš systém.

Príjemcovia osobných údajov (sprostredkovatelia), s ktorými vaše osobné údaje zdieľame

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom, alebo na poskytovanie našich služieb. Takýmito sprostredkovateľmi sú osoby podieľajúce sa na dodávaní objednaných produktov, realizácii platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, osoby zaisťujúce činnosti zaúčtovania daňových dokladov a vedenie archívnych záznamov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Aktuálny zoznam externých poskytovateľov služieb, ktorí pri poskytovaní svojich služieb môžu na tento účel získať prístup k niektorým z Vašich osobných údajov:

 • Doručovacia spoločnosť:
  Slovenská pošta, a.s.
  Partizánska cesta 9
  975 99 Banská Bystrica
  IČO: 36 631 124
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S
 • Poskytovateľ IT servisu:
  okto.digital s.r.o.
  Nobelova 6
  831 02 Bratislava
  IČO: 50 734 547
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 117462/B
 • Spracovateľ účtovných dokladov:
  CORINA s.r.o.
  Študentská 1688/10
  Zvolen 960 01
  IČO: 36 639 702
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 10634/S
 • Prevádzkovateľ platobnej brány pre platby kartou a okamžité platby cez internetbankig vybraných bánk:
  Trust Pay, a.s.
  Za kasárňou 315/1
  831 03 Bratislava
  IČO: 36 865 800
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4919/B
 • Poskytovateľ webhostingu:
  WebSupport, s.r.o.
  Staré Grunty 12
  841 04 Bratislava
  IČO: 36 421 928
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 63270/B
 • Poskytovateľ mailového hostingu:
  WEBY GROUP s.r.o.
  Nižovec 2A
  960 01 Zvolen
  IČO: 36046884
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 6957/S

Poskytovatelia služieb sú zaviazaní dodržiavať ustanovenia na ochranu osobných údajov.

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí pri výkone ich právomocí v intenciách príslušných osobitných zákonov účinných v slovenskom právnom poriadku.

Spracúvanie osobných údajov na základe vášho súhlasu

Ak je v zmysle právnych predpisov na spracovanie vašich údajov potrebný súhlas, spracovanie prebieha vždy len u tých zákazníkov, ktorí vyjadrili súhlas so spracovaním údajov v potrebnom rozsahu a na konkrétny účel. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

 1. Spracúvanie osobných údajov pri vytvorení účtu
  Pri vytvorení účtu svoje osobné údaje poskytujete dobrovoľne, čo je jednoznačného potvrdzujúci úkon, ktorým vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov. Každý zaregistrovaný používateľ môže kedykoľvek zobraziť alebo upraviť svoje osobné údaje. Ak ste si to však rozmysleli a nechcete mať naďalej zaregistrovaný účet na www.vychovavkocke, kontaktujte nás prosím cez e-mail na adrese poradenstvo@psychovital.sk a vašu registráciu okamžite vymažeme. Nakupovať môžete kedykoľvek aj ako neregistrovaný kupujúci.
 2. Spracúvanie iných údajov získavaných pri využívaní našich služieb
  Na webových stránkach www.vychovavkocke.sk môžu byť umiestnené prvky, ktoré umožňujú zbieranie osobných údajov alebo sledovanie aktivity používateľov webových stránok tretími osobami. Tretími osobami, ktoré môžu týmto spôsobom získavať prístup k Vašim osobným údajom, môžu byť:

  • Tretie strany vykonávajúce analýzu návštevnosti našich stránok
  • Prevádzkovatelia reklamných systémov cielenej reklamy
  • Prevádzkovatelia sociálnych platforiem

a) Analyticko-štatistické údaje
Zdrojom údajov získavaných pri využívaní našich služieb je automatizovaný analytický systém, ktorý poskytuje spracované štatistické údaje. Naša stránka používa program Google Analytics, službu internetovej analýzy spoločnosti Google LLC. Google Analytics je analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Google Analytics funguje na báze cookies, a síce textových súborov, ktoré sa archivujú vo vašom počítači a slúžia na analýzu používania webových stránok, ktoré majú túto službu implementovanú. Program Google Analytics používame spôsobom, ktorý umožňuje zhromažďovať informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov, a to v rozsahu zistenia počtu jedinečných prístupov na webstránku a súvisiaceho sledovania správania sa používateľov na týchto webových stránkach (navštívené podstránky, čas zotrvania na podstránke, kliknuté / nekliknuté hypertextové odkazy). Výsledky analýz nám pomáhajú pochopiť, ktoré stránky sú pre návštevníkov obzvlášť atraktívne, o ktoré témy, príp. produkty majú záujem a čo by sme im mali ešte ponúknuť.

b) Reklamné siete, sociálne platformy
Na stránke www.vychovavkocke.sk využívame napojenie na služby tretích strán. Služby tretích strán môžu používať súbory cookies alebo súvisiace technológie, napríklad webové majáky, pixelové značky a objekty Flash na zhromažďovanie a prijímanie informácií z našich stránok a iných miest na internete a používať takéto informácie na údržbu a zlepšovanie svojich služieb, umožnenie vašej interakcie na sociálnych sieťach a poskytovanie cielenej personalizovanej (vašim záujmom prispôsobenej) reklamy. Vaše interakcie s prvkami sociálnych sietí (tlačidlá „Páči sa mi to“ a „Zdieľať“ siete Facebook a tlačidlo „G+“ siete Google) sa riadia pravidlami ochrany súkromia spoločnosti prevádzkujúcej príslušnú sociálnu sieť. Ak máte od Facebooku v prehliadači súbor cookie, pretože na ňom máte účet alebo ste navštívili web facebook.com a navštívite naše stránky s tlačidlom „Páči sa mi to“, „Zdieľať“ alebo s piktogramom Facebooku, váš prehliadač odošle do Facebooku informácie a môže dôjsť k spracúvaniu vašich údajov zo strany prevádzkovateľa sociálnej siete. Prevádzkovateľ www.výchovavkocke.sk na takéto spracúvanie dát nemá žiadny dosah ani vplyv.

Na stránkach www.vychovavkocke.sk sú implementované tieto konkrétne služby tretích strán, ktoré môžu získavať o vás určité informácie (o použitom zariadení, o vašej aktivite na stránke a v niektorých prípadoch aj informácie charakteru osobných údajov) v rozsahu, ktorý závisí od toho, aké nástroje na správu a obmedzenie cookies a podobných technológií použijete. Niektoré podstránky obsahujú vložený obsah (napr. videá). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

 • Služby spoločnosti Google
  • tlačidlo „G+“ služby Google+
   Informácie o tom, ako spoločnosť Google využíva informácie z webov alebo aplikácií, ktoré používajú jej služby, si môžete prečítať tu. Ďalšie informácie o tom, ako spracováva údaje na jednotlivé účely, si môžete prečítať v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google.
 • Firemné nástroje spoločnosti Facebook
  • sociálne pluginy Facebooku – tlačidlá Páči sa mi to a Zdieľať
  • Facebook Pixel

O spracúvaní osobných údajov a iných dát spoločnosťou Facebook sa môžete viac dozvedieť tu: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Možnosti, ako spravovať a obmedziť využívanie cookies a podobných technológií získavania osobných údajov a iných údajov o správaní návštevníkov webových stránok sú uvedené v časti o cookies.

Ako dlho údaje uchovávame

Pri neregistrovaných kupujúcich sa osobné údaje z objednávky vymažú z administratívneho systému platformy e-shopu po trinástich mesiacoch od uskutočnenia objednávky, avšak osobné údaje uvedené na faktúre potrebujeme k archivácií účtovných dokladov po dobu 10 rokov. Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené. Pokaľ však registrovaný kupujúci nebude aktívny 36 mesiacov od posledného nákupu, t. j. neuskutoční ďalší nákup, bude jeho konto automaticky vymazané.

V prípade, ak ste vyplnili a odoslali v našom e-shope objednávku s povinnosťou platby, a samotná platba sa z nejakých dôvodov neuskutočnila, vaše osobné údaje budú automaticky vymazané 21 dní po odoslaní objednávky.

Cezhraničné spracovanie

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim Európska komisia svojim rozhodnutím uznala za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov; v prípade prenosu do USA musia byť príjemcovia osobných údajov certifikovaní v systéme tzv. Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Spoločnosti Google LLC, Mountain View, California, Facebook, Inc. Menlo Park, California a Oracle America, Inc. Redwood Shores, California sú v zozname organizácií zapojených do Štítu na ochranu osobných údajov, ktorý je k dispozícii na webovom sídle ministerstva obchodu USA (https://www.privacyshield.gov/welcome).

Spracúvanie osobných údajov detí

Sme si vedomí toho, aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí v interaktívnom svete internetu. Táto webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je zhromažďovať alebo uchovávať osobné údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte radu práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom emailu na adrese poradenstvo@psychovital.sk.

Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, a to najmä za podmienok podľa ustanovení oddielu 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) máte zároveň

 • právo na prístup k vašim osobným údajom (čl. 15 GDPR),
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 GDPR),
 • právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR), najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR),
 • právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR), t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov),
 • právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu (čl. 21 GDPR ).

Automatizované profilovanie

Pri spracúvaní vašich osobných údajov nedochádza k rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú.

Cookies

Cookie možno charakterizovať ako textový súbor, ktorý je uložený vo webovom prehliadači používateľa (napr. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) v jeho počítači (alebo v inom zariadení s prístupom na internet, napr. smartfón alebo tablet), a ktorý bol na tomto koncovom zariadení vytvorený webovým prehliadačom na základe požiadavky webovej stránky, ktorú si používateľ prostredníctvom tohto webového prehliadača prehliadal. Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera. Váš webový prehliadač potom zašle súbory cookies späť pri každom ďalšom navštívení tejto alebo inej webovej stránky, ktorá tieto cookies rozoznáva. Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené. Cookie je len „pasívny“ súbor, neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet, a pod.). Niektoré súbory cookie však môžu ohrozovať súkromie používateľov sledovaním navštevovaných lokalít. Podrobné informácie o všetkých aspektoch súborov cookies nájdete na www.allaboutcookies.org.

Cookies možno deliť na základe rôznych kritérií, napríklad na:

 • tzv. dočasné (session) cookies, ktoré sú automaticky zmazané po zatvorení webového prehliadača, a tzv. dlhodobé (persistent) cookies, ktoré ostanú na disku uložené aj po zatvorení webového prehliadača; doba ponechania dlhodobých súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie (dobu expirácie má zapísanú vo svojom kóde) a nastavenia vášho prehliadača.
 • tzv. cookies tretích strán (third party cookies), ktoré sú pri otvorení webovej stránky vytvorené inou osobou ako je prevádzkovateľ navštívenej webovej stránky, a tzv. cookies prvých strán (first party cookies), ktoré sú vytvorené prevádzkovateľom webovej stránky, t.j. doménou, ktorá je uvedená v adresnom riadku webového prehliadača.

Dočasné cookies pomáhajú v priebehu návštevy stránok ich správnemu zobrazeniu. Dlhodobé súbory cookies sa používajú hlavne na meranie a reklamu. Súbory cookies môžete vždy vymazať bez ohľadu na to, či sú trvalé alebo dočasné.

Príkladom cookies prvej strany sú cookies používané na analytické účely, t. j. na činnosti súvisiace so štatistickým vyhodnocovaním návštevnosti www stránky a iných súvisiacich ukazovateľov vytvárané samotnou www stránkou.

Cookies tretích strán sú cookies vytvorené prevádzkovateľom, ktorým je osoba odlišná od osoby, ktorá prevádzkuje príslušnú www stránku, prostredníctvom ktorej boli tieto cookies tretej strany vytvorené. Typicky sa jedná napríklad o cookies slúžiace na behaviorálnu reklamu (nazývanú tiež ako personalizovaná reklama alebo reklama založená na záujmoch) prevádzkovateľmi reklamných systémov alebo tzv. cookies sociálnych pluginov využívané prevádzkovateľmi sociálnych sietí. Tretie strany môžu údaje z cookies kombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali iným spôsobom v dôsledku používania ich služieb.

Podľa zákona môžeme uložiť cookies na vašom zariadení, ak sú nevyhnutne potrebné pre prevádzku našej stránky. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme vaše povolenie.

Aké súbory cookies používame a prečo?

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú umiestnené v službách tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

 1. Potrebné (nevyhnutné) cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Do tejto kategórie zaraďujeme aj cookies vďaka ktorým pre vás uchováme obsah košíka aj bez toho, aby ste boli prihlásení.
 2. Preferenčné cookies – Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate, alebo či si prehliadate mobilnú verziu stránky.
 3. Štatistické (Analytické) cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa návštevníci po našej stránke pohybujú, aby sme ju vedeli spraviť čo najjednoduchšou na používanie. Toto sa deje prostredníctvom súborov cookies analytického nástroja – služby Google Analytics, pričom nedochádza k osobnej identifikácii jednotlivých návštevníkov.
  • Google Analytics; Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko – Informácie pre návštevníkov webových stránok a používateľov aplikácií používajúcich službu Google Analytics nájdete tu.
 4. Marketingové a reklamné cookies – Na webových stránkach sa prostredníctvom tzv. retargetingových technológií rôznych poskytovateľov zbierajú v anonymizovanej forme informácie o správaní návštevníkov a ukladajú sa do cookies vo Vašom počítači. Následne sa môžu na iných webových stránkach zobrazovať cielené reklamy výrobkov, ktoré sú pre Vás zaujímavé, ale aj napr. odporúčané videá z You Tube.Používame taktiež tlačidlá, resp. pluginy sociálnych sietí, ktoré užívateľom umožňujú webové stránky zdieľať alebo ich ukladať do záložiek. Jedná sa o tlačidlá, ktoré odkazujú na stránky sociálnych sietí prevádzkované tretími stranami, ktoré môžu prostredníctvom cookies a podobných technológií načítať údaje o Vašich aktivitách na internete vrátane tejto webovej stránky a obohatiť váš profil na svojich sieťach alebo použiť tieto údaje na rôzne marketingové a reklamné účely opísané v ich pravidlách ochrany súkromia a/alebo používania cookies.Na zobrazenie videa na našich webových stránkach používame externé webové služby. Rovnako ako v prípade tlačidiel sociálnych sietí nie sme schopní týmto externým stránkam alebo doménam zabrániť, aby zhromažďovali údaje o tom, ako využívate obsah vložený na naše stránky. Prečítajte si prosím podmienky používania týchto internetových stránok, aby ste presne porozumeli tomu, ako tieto stránky vaše údaje využívajú a prípadne zistili, ako môžete zamedziť ukladaniu týchto údajov alebo ako ich môžete vymazať.Pri marketingových a reklamných cookies sú v našich stránkach implementované riešenia nasledovných tretích strán:
  • Facebook; Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko – Pravidlá používania cookies spoločnosti Facebook Ireland Ltd. nájdete tu.
  • Google; Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko – Ako spoločnosť Google používa v inzercii súbory cookie nájdete tu a možnosti na správu reklám v službách Google nájdete tu

Súhlas s používaním cookies

S výnimkou potrebných cookies používame cookies iba vtedy, ak s tým súhlasíte. Váš súhlas nám udelíte pri prvej návšteve našich webových stránok na spodnej „vyskakovacej“ lište prostredníctvom zaškrtávacích políčok priradených jednotlivým typom cookies, ktoré sú opísané v predchádzajúcej časti. Súhlas alebo nesúhlas s použitím daného typu cookies vyjadríte zaškrtnutím, resp. zrušením zaškrtnutia okienka s názvom príslušného druhu cookies a následným kliknutím na zelené tlačidlo OK. Za rovnocenný prejav súhlasu sa považuje aj pokračovanie v prehliadaní našich stránok prechodom na inú podstránku www.vychovavkocke.sk.

Prednastavené sú súhlasné hodnoty pre preferenčné a štatistické hodnoty cookies, ktoré na našej stránke nie sú spojené so zberom a ukladaním údajov vo forme umožňujúcej identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača. Marketingové a reklamné cookies sú v prednastavenom stave vypnuté, pretože ich spracovanie môže mať povahu spracúvania osobných údajov.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť na stránke Zásady cookies na ktorú môžete prejsť kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v spodnej časti každej našej webovej stránky. O obnovu vášho súhlasu vás náš systém automaticky požiada jedenkrát ročne rovnakým spôsobom ako pri prvej návšteve. Ak však máte svoj webový prehliadač nastavený tak, že uchováva súbory cookie a iné dáta prehliadania iba do zavretia prehliadača, bude potrebné obnoviť vaše voľby pri každej opakovanej návšteve našich stránok.

Okrem uvedeného spôsobu správy cookies prostredníctvom systému Cookiebot, ktorý je špecifickým riešením pre konkrétnu stránku a nezávisí od použitého internetového prehliadača, správu súborov cookies a príslušné povolenia si môžete nastaviť v každom internetovom prehliadači.

Návod na úpravu nastavení pravidiel pre cookies a postupy na ich vymazanie v najčastejšie používaných internetových prehliadačoch nájdete na nasledujúcich stránkach:

Príslušné voľby fungujú len vo vami používanom prehliadači, preto by ste si mali svoje voľby nastaviť a zachovať ich v každom vami používanom prehliadači alebo počítači.

Zabezpečenie osobných údajov

Uskutočnili sme náležité technické a organizačné zabezpečenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou stratou, manipuláciou, neoprávneným prístupom, zničením alebo poškodením.
Všetky osobné údaje a informácie na našich stránkach sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL s certifikátom vydaným od dôveryhodnej certifikačnej autority. To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a že vaše údaje nemôžu externé strany prečítať.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).