Všeobecné obchodné podmienky pre vzdelávací cyklus „Výchova v kocke“

Čl. I.

1.) Tieto všeobecné obchodné podmienky obsahujú úpravu práv a povinností medzi poskytovateľom obchodnou spoločnosťou PSYCHOVITAL s.r.o., IČO: 36 636 754, so sídlom 960 01 Zvolen, Sokolská 61, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10318/S (ďalej len „poskytovateľ“) a účastníkom vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ (ďalej len „účastník“) a sú súčasťou zmluvy uzatváranej medzi týmito osobami.
2.) Predmetom zmluvy podľa ods. 1.) je záväzok poskytovateľa plniť účastníkovi tým, že mu poskytne vzdelávací cyklus „Výchova v kocke“ resp. jeho časť, ktorú si účastník objednal, a záväzok účastníka uhradiť odplatu poskytovateľovi za poskytnutie vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“, resp. objednanej časti.
3.) Účastník berie na vedomie, že všetky údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt účastníka s poskytovateľom vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“, sú uvedené na stránke poskytovateľa vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ www.vychovavkocke.sk v sekcii „KONTAKT“ (Mgr. Lýdia Adamcová, Ambulancia klinickej psychológie, PSYCHOVITAL s.r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen, telefónne číslo 0911 125 549, e-mail: poradenstvo@psychovital.sk.

Čl. II.

1.) Vzdelávací cyklus „Výchova v kocke“ je vzdelávací cyklus, ktorý formou videí, audionahrávok, textových a obrazových materiálov pomáha porozumieť psychologickým súvislostiam vývoja dieťaťa, podmienkam, potrebám a poruchám vývinu, umožňuje pochopiť dôsledky prežívaného emočného stresu u detí a rodičov a poznať rôzne výchovné princípy a prístupy pri výchove dieťaťa.
2.) Vzdelávací cyklus „Výchova v kocke“ sa člení na samostatné moduly. Elektronický obsah každého modulu tvoria videosúbory, audionahrávky a textové materiály. Moduly vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ sú venované jednotlivým tematickým okruhom – témy modulov vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ stanovuje poskytovateľ v nadväznosti na problematiku vývinu dieťaťa a sú účastníkovi dostupné na internetových stránkach poskytovateľa.
3.) Jednotlivé moduly vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ budú sprístupňované postupne až do ukončenia celého vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“.
4.) Vzdelávací cyklus „Výchova v kocke“, resp. jeho jednotlivé moduly sú účastníkovi po úhrade odplaty v rozsahu podľa zmluvy a v závislosti od voľby účastníka
a) sprístupnené v internetovom (online) prostredí, a to počas 60 dní,
b) poskytnuté na pamäťových médiách CD a DVD.
5.) Účastník vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ berie na vedomie, že vzdelávací cyklus „Výchova v kocke“ vzniká postupne, a preto jednotlivé moduly budú pridávané priebežne.

Čl. III.

1.) K uzatvoreniu zmluvy, na základe ktorej poskytovateľ dodá účastníkovi vzdelávací cyklus „Výchova v kocke“ (ďalej len „zmluva“), resp. jeho časť, dochádza na základe návrhu na uzavretie zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany poskytovateľa.
2.) Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka účastníka adresovaná poskytovateľovi, pričom túto je možné uskutočniť vyplnením formulára na internetovej stránke www.vychovavkocke.sk a jeho odoslaním cez e-shop.
3.) Objednávka obsahuje okrem iného vyhlásenie účastníka vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“, že sa riadne oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú súčasťou zmluvy, čo potvrdí vyplnením príslušného okienka (tzv. checkboxu) nachádzajúceho sa vo formulári.
4.) Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie poskytovateľa vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ adresované účastníkovi, v ktorom poskytovateľ potvrdzuje, že objednávku účastníka vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ prijíma, pričom toto je účinné okamihom doručenia potvrdenia objednávky účastníkovi vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ na e mailovú adresu účastníka vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ uvedenú vo formulári.
5.) Zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky účastníkovi vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ na e mailovú adresu účastníka vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ uvedenú vo formulári.
6.) Objednávka zaniká márnym uplynutím päťdňovej lehoty na potvrdenie objednávky alebo odmietnutím objednávky zo strany poskytovateľa vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“.
7.) Účastník nemá nárok na uzavretie zmluvy, poskytovateľ je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, ako aj bez udania dôvodu.
8.) Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí zmluvy je návrhom na zmenu obsahu zmluvy a k tejto možno pristúpiť len po vzájomnej dohode účastníka a poskytovateľa vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“, pričom návrh na zmenu obsahu zmluvy nie je poskytovateľ vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ povinný prijať.

Čl. IV.

1.) Ceny za poskytnutie vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“, resp. jednotlivých modulov sú uvedené v aktuálnej ponuke, ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.vychovavkocke.sk, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Všetky ceny sú ceny celkové, uvádzané vrátane DPH, určené sú v mene Euro a platné v čase vytvorenia objednávky.
2.) Poskytovateľ vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ je oprávnený meniť cenu za vzdelávací cyklus „Výchova v kocke“, resp. jeho časti s tým, že nové ceny sú pre účastníka platné dňom ich uverejnenia na www.vychovavkocke.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na účastníkom už objednaný vzdelávací cyklus „Výchova v kocke“, resp. jeho časť.
3.) Uzavretím zmluvy sa účastník zaväzuje zaplatiť cenu za poskytnutie vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“, resp. objednaných modulov poskytovateľovi jedným zo spôsobov uvedených v e-shope v sekcii POKLADŇA, pričom spôsob úhrady ceny je oprávnený zvoliť si účastník z jemu ponúknutých možností.
4.) Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez obmedzenia a náhrady, uskutočniť zmenu ponúkaných spôsobov úhrady ceny (napr. zaradiť nové spôsoby platby do ponuky, vyradiť niektoré už zaradené spôsoby platby z ponuky).
5.) Záväzok účastníka zaplatiť cenu za poskytnutie vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ je splnený momentom pripísania ceny na účet poskytovateľa. V prípade priamej platby bankovým prevodom na účet poskytovateľa mimo platobný systém TrustPay je účastník povinný pri úhrade ceny použiť správny variabilný symbol, ktorým je číslo objednávky uvedené v potvrdení objednávky.
6.) Účastník vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ je uzrozumený s tým, že za každý modul vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ sa poskytovateľovi uhrádza odplata.

Čl. V.

1.) V prípade, ak budú účastníkovi zo strany poskytovateľa priradené prihlasovacie údaje na umožnenie prístupu k elektronickému obsahu vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“, účastník je povinný uchovávať svoje prihlasovacie údaje v tajnosti, neposkytovať svoje prihlasovacie údaje tretím osobám, pričom v prípade porušenia niektorej z týchto povinností zodpovedá účastník poskytovateľovi za škodu tým spôsobenú. Poskytovateľ je oprávnený v prípade porušenia uvedených povinností zneplatniť prihlasovacie údaje účastníka a tým mu zamedziť prístup do online (internetového) prostredia vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“, ďalej je poskytovateľ oprávnený vypovedať zmluvu s účastníkom s účinnosťou doručenia výpovede účastníkovi. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku v prvej vete je účastník povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške rovnakej, ako je cena dojednaná podľa zmluvy, a to za každý prípad porušenia niektorej z povinností uvedených v tomto odseku v prvej vete zo strany účastníka.
2.) V prípade, ak by mal účastník podozrenie na možnosť zneužitia svojich prihlasovacích údajov, či ich sprístupnenia inej osobe, je povinný bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“, prípadne ho vyzvať k zneplatneniu prihlasovacích údajov a ich nahradeniu novými.

Čl. VI.

1.) V prípade sprístupnenia elektronického obsahu v internetovom (online) prostredí na stránke poskytovateľa vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ náklady na prístup k internetovému prostrediu (internetu) nesie účastník.
2.) Aby mohol účastník plne využívať všetky technické vlastnosti online internetového prostredia vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“, potrebuje dostatočne rýchly internet – odporúčaná rýchlosť pre optimálnu prácu v online prostredí je 5 Mbps; tiež je potrebné, aby účastník používal jeden z odporúčaných internetových prehliadačov – Mozilla Firefox, Microsoft Edge alebo Google Chrome. Pre prácu so vzdelávacím cyklom „Výchova v kocke“ potrebuje tiež program schopný zobraziť dokumenty vo formáte pdf. Pre prístup do online (internetového) prostredia vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ pri použití mobilných zariadení (napr. smartfónu, tabletu a podobne) nemusia byť dostupné všetky funkcie, čo účastník vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ berie na vedomie.
3.) Poskytovateľ vyhlasuje, že:
a) ním poskytovaný vzdelávací cyklus „Výchova v kocke“ poskytuje bez právnych vád,
b) zodpovedá účastníkovi za umožnenie prístupu k elektronickému obsahu jednotlivých modulov vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ v rozsahu podľa zmluvného vzťahu a týchto všeobecných obchodných podmienok,
c) nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť elektronického obsahu jednotlivých modulov v dôsledku nedostatočného technického alebo programového vybavenia účastníka alebo vplyvu škodlivých programov.
4.) Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania elektronického obsahu jednotlivých modulov vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ v internetovom prostredí z dôvodov na strane poskytovateľa je voči účastníkovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť však poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania elektronického obsahu v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Čl. VII.

1.) Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má modul pri jeho prevzatí účastníkom do jeho dispozície. Postup a uplatňovanie a vybavovanie reklamácií, sťažností a podnetov účastníka pri reklamáciách v súvislosti s poskytovaním vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ je upravený v tomto článku.
2.) Vzhľadom na charakter vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ sa v prípade problémov odporúča účastníkovi kontaktovať najskôr poskytovateľa e-mailom alebo telefonicky a reklamáciu uplatniť až v prípade, ak problém nebude vyriešený k spokojnosti účastníka.
3.) Účastník je povinný reklamáciu uplatniť u poskytovateľa spôsobom uvedeným v tomto článku bezodkladne po tom, čo mal možnosť vadu zistiť, pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodne inak.
4.) Účastník je oprávnený uplatniť si reklamáciu písomne poštovým doručením na adresu: PSYCHOVITAL s.r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen, alebo zaslaním e-mailu na adresu poradenstvo@psychovital.sk. Odpoveď na reklamáciu bude zaslaná na adresu uvedenú účastníkom v reklamácii. Účastník je povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať, najmä predložením právne relevantných dokladov. V reklamácii je účastník povinný uviesť aj svoje kontaktné údaje vrátane čísla telefónu, na ktorom je možné ho zastihnúť, e‐mailovej adresy, ak takáto existuje a poštovej adresy. Účastník je ďalej v tejto reklamácii povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči poskytovateľovi uplatňuje.
5.) Účastník je povinný poskytovateľovi poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti, pokiaľ odmietne túto súčinnosť poskytnúť, nie je poskytovateľ povinný vykonať ďalšie preverenie reklamácie a nie je povinný ďalej skúmať oprávnenosť účastníkovej reklamácie. O oprávnenosti reklamácie je poskytovateľ povinný rozhodnúť v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia účastníkom. Poskytovateľ je oprávnený v rámci svojej právomoci vykonať ďalšie úkony k prevereniu reklamácie a zabezpečiť odborné posúdenie reklamovanej vady, pričom celkové vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní. O spôsobe vybavenia reklamácie vydá poskytovateľ účastníkovi písomné potvrdenie, pričom toto potvrdenie vydá poskytovateľ účastníkovi aj vtedy, ak nevyhovie reklamácii v celom rozsahu už pri uplatnení tejto reklamácie účastníkom.
6.) Náklady spojené s reklamačným konaním od okamihu prijatia oprávnenej reklamácie, uhrádza poskytovateľ. Ak poskytovateľovi vznikli náklady v súvislosti s vybavovaním neoprávnenej reklamácie účastníka, má poskytovateľ nárok žiadať od účastníka náhradu týchto nákladov.
7.) V prípade, že účastník má sťažnosť vo veci postupu poskytovateľa, môže sa obrátiť na poskytovateľa zaslaním e-mailu na adresu poradenstvo@psychovital.sk. So sťažnosťou sa môže obrátiť aj na orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť poskytovateľa ako prevádzkovateľa e-shopu. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, so sídlom Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1.

Čl. VIII.

1.) Účastník berie na vedomie, že k dosiahnutiu účelu výchovného vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke je potrebné, aby účastník pracoval zodpovedne so všetkými dostupnými informáciami a materiálmi v poradí, v ktorom budú sprístupňované.
2.) Účastník berie na vedomie, že vzdelávací cyklus „Výchova v kocke“ nie je určený deťom do veku 16 rokov.
3.) Informácie a materiály prijaté účastníkom vzdelávacieho cyklu na základe zmluvy sú určené len pre jeho vlastnú potrebu.
4.) Účastník nesmie akékoľvek informácie alebo materiály vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“, ktoré mu boli sprístupnené na základe zmluvy a to videá, audionahrávky, textové alebo obrazové materiály, ďalej šíriť, rozširovať, zdieľať, distribuovať, kopírovať alebo sprístupňovať tretím osobám, či ukladať na verejné alebo iné prístupné úložištia, dať alebo užívať pre komerčné účely. V prípade porušenia niektorej z uvedených povinností zodpovedá účastník poskytovateľovi za škodu tým spôsobenú – poskytovateľ je oprávnený v prípade porušenia uvedenej povinnosti zneplatniť prihlasovacie údaje účastníka a tým mu zamedziť prístup do online prostredia vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“, ďalej je poskytovateľ oprávnený vypovedať zmluvu s účastníkom s účinnosťou doručenia výpovede účastníkovi. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku v prvej vete je účastník povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške rovnakej, ako je cena vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ dojednaná podľa zmluvy, a to za každý prípad porušenia niektorej z povinností uvedených v tomto odseku v prvej vete zo strany účastníka.
5.) Účastník vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ berie na vedomie, že online (internetové) prostredie vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ môže byť nefunkčné napr. z dôvodu odstávky na dobu nevyhnutne potrebnú k prevedeniu opráv, údržby alebo aktualizácie programov a systému alebo zavedeniu nových modulov alebo prvkov, ako aj z dôvodu nepredvídateľných porúch či závad. Poskytovateľ nemôže zaručiť, že ním prevádzkovaná internetová stránka je bezchybná a nezavírená v každom okamihu. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté účastníkovi či inej osobe resp. osobám v dôsledku nefunkčnosti alebo použitia online (internetového) prostredia vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“, škody spôsobené softvérom alebo produktmi tretích osôb, ako aj škody spôsobené únikom alebo stratou dát alebo ich poškodením.
6.) Poskytovateľ dáva na vedomie, že je povinný odovzdať údaje a informácie poskytnuté mu účastníkom v prípade, že je mu to uložené zákonom, prípadne tieto údaje alebo informácie budú vyžiadané príslušným orgánom verejnej moci, najmä políciou, súdom, alebo správnym orgánom.
7.) Poskytovateľ tiež poskytne v nevyhnutnom rozsahu jemu odovzdané údaje či informácie, ak je to nevyhnutné na ochranu života, zdravia, či majetku účastníka alebo tretích osôb.
8.) Poskytovateľ si ďalej vyhradzuje právo poskytnúť informácie v nevyhnutnom rozsahu v súvislosti s právnymi, či spoločenskými premenami poskytovateľa, či pri právnom nástupníctve po poskytovateľovi, a to osobám, na ktoré budú prechádzať aktíva a práva a povinnosti týkajúce sa činnosti, s ktorými údaje alebo informácie súvisia.
9.) Poskytovateľ ďalej môže odovzdať údaje a informácie účastníka, ktoré sa týkajú on-line platieb poskytovateľom platobných brán, platobným sprostredkovateľom a finančným ústavom, u ktorých sú vedené príslušné účty a to v rozsahu potrebnom na zabezpečenie transakcie a jej bezpečného priebehu.

Čl. IX.

1.) V prípade, ak nebola objednávka účastníka spracovaná doručením potvrdenia objednávky účastníkovi vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ na e-mailovú adresu účastníka, môže účastník objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky sa neúčtujú žiadne penále ani iné poplatky.
2.) S výhradou podľa odseku 6.) je účastník oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
3.) Účastník pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy bude informovať poskytovateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poskytovateľovi poštou na adresu PSYCHOVITAL, s.r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen, prípadne účastník môže využiť aj formulár, ktorý sa nachádza na poslednej strane týchto podmienok, ktorý vyplní a zašle na e-mailovú adresu poradenstvo@psychovital.sk.
4.) Po odstúpení od zmluvy poskytovateľ vráti účastníkovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Účastník môže v odstúpení od zmluvy uviesť číslo účtu, na ktorý mu má byť poukázaná platba od poskytovateľa. V prípade, ak túto možnosť užívateľ nevyužije, poskytovateľ je oprávnený platbu poukázať na číslo účtu, z ktorého bola platba poukázaná zo strany užívateľa.
5.) Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak účastník zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
6.) Účastník berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie elektronického obsahu vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“
a) online v internetovom prostredí, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom účastníka a účastník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
b) na pamäťových médiách CD a DVD, ak rozbalil ich originálny ochranný obal.
7.) Ak účastník počas lehoty na odstúpenie od zmluvy požiadal poskytovateľa o začatie poskytovania elektronického obsahu vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ v rozsahu, ktorý nepokrýva celý zmluvne dohodnutý rozsah, má povinnosť uhradiť poskytovateľovi cenu (odplatu) za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy bolo poskytovateľovi doručené jeho rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.
8.) Ak vypovie účastník zmluvu z dôvodov stanovených zmluvou alebo zákonom, má nárok na vrátenie pomernej časti ním uhradenej odplaty pripadajúcej na vadné plnenie alebo neuskutočnené plnenie z dôvodu výpovede, cena za riadne poskytnuté plnenie sa účastníkovi nevracia.
9.) Odstúpenie účastníka od zmluvy má účinky len voči plneniu, ktoré nebolo poskytnuté riadne a do budúcna, nie voči plneniu, ktoré bolo riadne poskytnuté, to isté platí aj vo vzťahu k odstúpeniu od zmluvy zo strany poskytovateľa.

Čl. X.

1.) Poskytovateľ dáva na vedomie, že plnenie z ním poskytnutého vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ nemôže nahradiť a nenahradzuje služby lekárov, psychológov či právnych poradcov. V prípade akýchkoľvek telesných alebo duševných príznakov, ktoré môžu vyžadovať odborné vyšetrenie či pomoc, sa musí účastník vždy obrátiť na príslušného lekára.
2.) Poskytovateľ nezaručuje, že akékoľvek postupy, či informácie, ktoré sú prezentované v rámci vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ budú fungovať aj v prípade účastníka. Miera úspechu je vždy závislá na mnohých faktorov a skutočností, každá osobnosť sa líši od inej osobnosti, ďalej vychádza z individuality účastníka a jeho rodiny a nie je preto možné vo všetkých prípadoch garantovať výsledok. Všetky očakávania, výhľady do budúcnosti, ktoré sú uvedené na stránkach poskytovateľa nie sú záväzným prísľubom ale iba jeho názorom, ktorý je vybudovaný na doterajších znalostiach a skúsenostiach. V každom prípade a za všetkých okolností je účastník sám plne zodpovedný za svoj život a za svoje činy vrátane spôsobu využitia poskytovaných informácií získaných od poskytovateľa v rámci vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“. V prípade, ak vzniknú z rozhodnutia účastníka vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ akékoľvek škody alebo ujmy, poskytovateľ za ne účastníkovi a ani iným osobám nezodpovedá.

Čl. XI.

1.) Vlastníkom všetkých informácií, výstupov, materiálov, záznamov a podobne, ktoré sú poskytnuté v rámci vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ je poskytovateľ a sú jeho autorským dielom. Výhradné autorské a súvisiace práva k programovej a grafickej i obsahovej stránke vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ sú vlastníctvom poskytovateľa. Všetky práva sú vyhradené.
2.) Na základe zmluvy nenadobúda účastník vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ a ani akákoľvek iná osoba žiadne práva z duševného vlastníctva, ktoré prináležia poskytovateľovi a ani k jeho obsahu či softvérovému a inému vybaveniu vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ alebo jeho časti. Žiadna časť vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“, žiadny z modulov vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“, žiadny obsah, ktorý sa na stránke www.vychovavkocke.sk zobrazuje, texty, obrázky, videá, audionáhrávky a podobne, nesmie byť v celku ani v časti kopírovaný alebo inak reprodukovaný alebo zdieľaný, šírený, distribuovaný či ukladaný na verejne alebo inými osobám prístupným úložištiam dát bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“.

Čl. XII.

1.) Účastník zodpovedá poskytovateľovi za škodu, ktorá vznikla poskytovateľovi tým, že účastník porušil niektorú z jeho povinností uloženú mu zmluvou.

Čl. XIII.

Informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov
1.) Účelom tohto článku všeobecných obchodných podmienok je informovať účastníka o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi účastníkom a poskytovateľom.
2.) Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami. Účastník môže svoj spor s poskytovateľom riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
3.) Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
4.) Účastník sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
5.) Účastník môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov ktorá je dostupná online na portáli Európskej komisie na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Čl. XIV.

Ak je účastníkom osoba, ktorá získava od poskytovateľa elektronický obsah vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo ktorej tento obsah slúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (fyzická osoba alebo právnická osoba, ktoré sú podnikateľmi), spravujú sa právne vzťahy medzi účastníkom a poskytovateľom ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom sa ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok o odstúpení od kúpnej zmluvy podľa článku IX, o alternatívnom riešení sporov podľa článku XIII., ako aj o reklamačných podmienkach podľa článku VII nepoužijú.

Čl. XV.

1.) Poskytovateľ je oprávnený zmeniť kedykoľvek tieto všeobecné obchodné podmienky.
2.) Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stráne www.vychovavkocke.sk.
3.) V otázkach tu neupravených sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
4.) Právny vzťah zo zmluvy sa riadi slovenským právom. Strany sa ďalej dohodli, že spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú rozhodované všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.
5.) V prípade, že sa stane niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné alebo nevykonateľné, nebude to na ujmu platnosti či účinnosti akýmkoľvek ďalším ich ustanoveniam; namiesto neplatného ustanovenia platí ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje.
6.) Účastník uzatvorením zmluvy s poskytovateľom potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi – ako s neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi nimi uzatváranej súhlasí.
7.) Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 6. 2018.