Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre vzdelávací cyklus „Výchova v kocke“

Čl. I.

1.) Tieto všeobecné obchodné podmienky obsahujú úpravu práv a povinností medzi poskytovateľom – obchodnou spoločnosťou PSYCHOVITAL s.r.o., IČO: 36 636 754, so sídlom 960 01 Zvolen, Sokolská 61, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10318/S (ďalej len „poskytovateľ“) a záujemcom o vzdelávacie materiály zo súboru vzdelávacích materiálov „Výchova v kocke“ (ďalej len „záujemca“) a sú súčasťou zmluvy uzatváranej medzi týmito osobami.
2.) Predmetom zmluvy podľa ods. 1.) je záväzok poskytovateľa plniť záujemcovi tým, že mu poskytne súbor vzdelávacích materiálov „Výchova v kocke“ alebo jeho časti, ktoré si záujemca objednal, a záväzok záujemcu uhradiť odplatu poskytovateľovi za poskytnutie objednaných súčastí súboru vzdelávacích materiálov „Výchova v kocke“.
3.) Záujemca berie na vedomie, že všetky údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt účastníka s poskytovateľom vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“, sú uvedené na stránke poskytovateľa vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“ www.vychovavkocke.sk v sekcii „KONTAKT“ (Mgr. Lýdia Adamcová, Ambulancia klinickej psychológie, PSYCHOVITAL s.r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen, telefónne číslo 0911 125 549, e-mail: poradenstvo@psychovital.sk.

Čl. II.

1.) Súbor vzdelávacích materiálov „Výchova v kocke“ pomáha porozumieť psychologickým charakteristikám dieťaťa a podmienkam jeho výchovy; potrebám a poruchám vývinu dieťaťa; umožňuje pochopiť dôsledky prežívaného emočného stresu u detí a rodičov; a poznať rôzne výchovné princípy a metódy pri výchove dieťaťa.
2.) Súbor vzdelávacích materiálov „Výchova v kocke“ tvoria samostatné elektronické textové dokumenty vo formáte PDF — e booky. Jednotlivé tematické okruhy e bookov súboru „Výchova v kocke“ stanovuje poskytovateľ v nadväznosti na problematiku výchovy dieťaťa a ich opis je uvedený na internetových stránkach poskytovateľa.
3.) Súbor vzdelávacích materiálov „Výchova v kocke“, resp. jeho jednotlivé časti (e booky) sú v závislosti od voľby záujemcu po úhrade odplaty v rozsahu podľa zmluvy sprístupnené v internetovom (online) prostredí, a to počas 30 dní.

Čl. III.

1.) K uzatvoreniu zmluvy, na základe ktorej poskytovateľ sprístupní záujemcovi jednotlivé e booky vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“ (ďalej len „zmluva“), dochádza na základe návrhu na uzavretie zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany poskytovateľa.
2.) Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka záujemcu adresovaná poskytovateľovi, pričom túto je možné uskutočniť vyplnením formulára na internetovej stránke www.vychovavkocke.sk a jeho odoslaním cez e shop.
3.) Objednávka obsahuje okrem iného vyhlásenie záujemcu o kúpu súčasti vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“, že sa riadne oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú súčasťou zmluvy, čo potvrdí vyplnením príslušného okienka (tzv. checkboxu) nachádzajúceho sa vo formulári.
4.) Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie poskytovateľa vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“ adresované záujemcovi, v ktorom poskytovateľ potvrdzuje, že objednávku prijíma, pričom toto je účinné okamihom doručenia potvrdenia objednávky záujemcovi na e mailovú adresu uvedenú vo formulári.
5.) Zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky záujemcovi podľa predchádzajúceho odseku.
6.) Objednávka zaniká márnym uplynutím päťdňovej lehoty na potvrdenie objednávky alebo odmietnutím objednávky zo strany poskytovateľa vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“.
7.) Záujemca nemá nárok na uzavretie zmluvy, poskytovateľ je oprávnený odmietnuť objednávku aj bez udania dôvodu.
8.) Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí zmluvy je návrhom na zmenu obsahu zmluvy a k tejto možno pristúpiť len po vzájomnej dohode záujemcu a poskytovateľa vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“, pričom návrh na zmenu obsahu zmluvy nie je poskytovateľ vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“ povinný prijať.

Čl. IV.

1.) Ceny za poskytnutie jednotlivých súčastí súboru vzdelávacích materiálov „Výchova v kocke“ (e bookov) sú uvedené v aktuálnej ponuke, ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.vychovavkocke.sk, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Všetky ceny sú ceny celkové, uvádzané vrátane DPH, určené sú v Euro a platné v čase vytvorenia objednávky.
2.) Poskytovateľ vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“ je oprávnený meniť cenu za jeho jednotlivé súčasti s tým, že nové ceny sú platné dňom ich uverejnenia na www.vychovavkocke.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na záujemcom už objednané súčasti súboru vzdelávacích materiálov „Výchova v kocke“.
3.) Uzavretím zmluvy sa záujemca zaväzuje zaplatiť cenu za poskytnutie objednaných súčastí súboru vzdelávacích materiálov „Výchova v kocke“ (e bookov) poskytovateľovi jedným zo spôsobov uvedených v e-shope v sekcii POKLADŇA, pričom spôsob úhrady ceny je oprávnený zvoliť si účastník z jemu ponúknutých možností.
4.) Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez obmedzenia a náhrady, uskutočniť zmenu ponúkaných spôsobov úhrady ceny (napr. zaradiť nové spôsoby platby do ponuky, vyradiť niektoré už zaradené spôsoby platby z ponuky).
5.) Záväzok záujemcu zaplatiť cenu za poskytnutie vzdelávacieho materiálu (e booku) „Výchova v kocke“ je splnený momentom pripísania ceny na účet poskytovateľa. V prípade priamej platby bankovým prevodom na účet poskytovateľa mimo platobný systém TrustPay je záujemca povinný pri úhrade ceny použiť správny variabilný symbol, ktorým je číslo objednávky uvedené v potvrdení objednávky.

Čl. V.

1.) Po uhradení poskytovateľom určenej ceny za objednané súčasti súboru vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“ (e bookov), ktoré si záujemca vybral z ponuky poskytovateľa, poskytovateľ sprístupní elektronický obsah týchto častí záujemcovi. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia elektronických dokumentov vo formáte PDF cez internet.
4.) Ak sú elektronické dokumenty prístupné bez ochrany šifrovaním, poskytovateľ si vyhradzuje právo použiť v stiahnutom dokumente (e booku) viditeľné aj skryté údaje, identifikujúce nákup. Medzi inými môže použiť meno, priezvisko alebo e-mail záujemcu na základe jeho objednávky na stránke www.vychovavkocke.sk. Záujemca s týmto opatrením súhlasí.
5.) Poskytovateľ poskytuje záujemcovi právo uchovávať si permanentnú kópiu daného elektronického obsahu, prezerať, používať a zobrazovať elektronický obsah len pre svoje vlastné, osobné použitie.
6.) V prípade, ak budú záujemcovi zo strany poskytovateľa priradené prihlasovacie údaje na umožnenie prístupu k elektronickému obsahu zakúpenej súčasti vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“, záujemca je povinný uchovávať svoje prihlasovacie údaje v tajnosti, neposkytovať svoje prihlasovacie údaje tretím osobám, pričom v prípade porušenia niektorej z týchto povinností zodpovedá záujemca poskytovateľovi za škodu tým spôsobenú. Poskytovateľ je oprávnený v prípade porušenia uvedených povinností zneplatniť prihlasovacie údaje záujemcu a tým mu zamedziť prístup do online (internetového) prostredia vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“, ďalej je poskytovateľ oprávnený vypovedať zmluvu so záujemcom s účinnosťou doručenia výpovede záujemcovi.
7.) V prípade, ak by mal záujemca podozrenie na možnosť zneužitia svojich prihlasovacích údajov, či ich sprístupnenia inej osobe, je povinný bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“, prípadne ho vyzvať k zneplatneniu prihlasovacích údajov a ich nahradeniu novými.

Čl. VI.

1.) Poskytovateľ vyhlasuje, že:
a) ním poskytovaný vzdelávací materiál súboru „Výchova v kocke“ poskytuje bez právnych vád,
b) zodpovedá záujemcovi za umožnenie prístupu k elektronickému obsahu jednotlivých súčastí vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“ v rozsahu podľa zmluvného vzťahu a týchto všeobecných obchodných podmienok,
c) nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť sprístupneného elektronického obsahu v dôsledku nedostatočného technického alebo programového vybavenia účastníka alebo vplyvu škodlivých programov.
8.) Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania elektronického obsahu jednotlivých súčastí vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“ (e bookov) v internetovom prostredí z dôvodov na strane poskytovateľa je voči záujemcovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť však poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania elektronického obsahu v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Čl. VII.

1.) Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má e book pri jeho prevzatí záujemcom do jeho dispozície. Postup a uplatňovanie a vybavovanie reklamácií, sťažností a podnetov záujemcu pri reklamáciách v súvislosti s poskytovaním vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ je upravený v tomto článku.
9.) Vzhľadom na charakter súboru vzdelávacích materiálov „Výchova v kocke“ sa v prípade problémov odporúča záujemcovi kontaktovať najskôr poskytovateľa e mailom alebo telefonicky a reklamáciu uplatniť až v prípade, ak problém nebude vyriešený k spokojnosti záujemcu.
10.) Záujemca je povinný reklamáciu uplatniť u poskytovateľa spôsobom uvedeným v tomto článku bezodkladne po tom, čo mal možnosť vadu zistiť, pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodne inak.
11.) Záujemca je oprávnený uplatniť si reklamáciu písomne poštovým doručením na adresu PSYCHOVITAL s.r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen, alebo zaslaním e mailu na adresu poradenstvo@psychovital.sk. Odpoveď na reklamáciu bude zaslaná na adresu uvedenú záujemcom v reklamácii. Záujemca je povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať, najmä predložením právne relevantných dokladov. V reklamácii je záujemca povinný uviesť aj svoje kontaktné údaje vrátane čísla telefónu, na ktorom je možné ho zastihnúť, e‐mailovej adresy, ak takáto existuje a poštovej adresy. Záujemca je ďalej v tejto reklamácii povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči poskytovateľovi uplatňuje.
12.) Záujemca je povinný poskytovateľovi poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti, pokiaľ odmietne túto súčinnosť poskytnúť, nie je poskytovateľ povinný vykonať ďalšie preverenie reklamácie a nie je povinný ďalej skúmať oprávnenosť záujemcovej reklamácie. O oprávnenosti reklamácie je poskytovateľ povinný rozhodnúť v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia záujemcom Poskytovateľ je oprávnený v rámci svojej právomoci vykonať ďalšie úkony k prevereniu reklamácie a zabezpečiť odborné posúdenie reklamovanej vady, pričom celkové vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní. O spôsobe vybavenia reklamácie vydá poskytovateľ záujemcovi písomné potvrdenie, pričom toto potvrdenie vydá poskytovateľ záujemcovi aj vtedy, ak nevyhovie reklamácii v celom rozsahu už pri uplatnení tejto reklamácie záujemcom.
13.) Náklady spojené s reklamačným konaním od okamihu prijatia oprávnenej reklamácie, uhrádza poskytovateľ. Ak poskytovateľovi vznikli náklady v súvislosti s vybavovaním neoprávnenej reklamácie záujemcu, má poskytovateľ nárok žiadať od záujemcu náhradu týchto nákladov.
14.) V prípade, že záujemca má sťažnosť vo veci postupu poskytovateľa, môže sa obrátiť na poskytovateľa zaslaním e-mailu na adresu poradenstvo@psychovital.sk. So sťažnosťou sa môže obrátiť aj na orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť poskytovateľa ako prevádzkovateľa e-shopu. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, so sídlom Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1.

Čl. VIII.

1.) Záujemca berie na vedomie, že k dosiahnutiu účelu výchovného materiálu súboru „Výchova v kocke“ je potrebné, aby záujemca pracoval zodpovedne so všetkými dostupnými informáciami a materiálmi.
15.) Záujemca berie na vedomie, že vzdelávacie materiály súboru „Výchova v kocke“ nie sú určené deťom do veku 16 rokov. Informácie a materiály prijaté záujemcom na základe zmluvy sú určené len pre jeho vlastnú potrebu.
16.) Záujemca nesmie akékoľvek textové dokumenty zo súboru vzdelávacích materiálov „Výchova v kocke“ (e booky alebo ich časti), ktoré mu boli sprístupnené na základe zmluvy, ďalej šíriť, rozširovať, zdieľať, distribuovať, kopírovať alebo sprístupňovať tretím osobám, či ukladať na verejné alebo iné prístupné úložiská, dať alebo užívať pre komerčné účely. V prípade porušenia niektorej z uvedených povinností zodpovedá záujemca poskytovateľovi za škodu tým spôsobenú – poskytovateľ je oprávnený v prípade porušenia uvedenej povinnosti zneplatniť prihlasovacie údaje záujemcu a tým mu zamedziť prístup do online prostredia vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“, ďalej je poskytovateľ oprávnený vypovedať zmluvu so záujemcom s účinnosťou doručenia výpovede záujemcovi. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku v prvej vete je záujemca povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške rovnakej, ako je cena vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“ dojednaná podľa zmluvy, a to za každý prípad porušenia niektorej z povinností uvedených v tomto odseku v prvej vete zo strany záujemcu.
17.) Záujemca berie na vedomie, že online (internetové) prostredie „Výchova v kocke“ môže byť nefunkčné napr. z dôvodu odstávky na dobu nevyhnutne potrebnú na uskutočnenie opráv, údržby alebo aktualizácie programov a systému, ako aj z dôvodu nepredvídateľných porúch či závad. Poskytovateľ nemôže zaručiť, že ním prevádzkovaná internetová stránka je bezchybná a nezavírená v každom okamihu. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté záujemcovi či inej osobe, resp. osobám v dôsledku nefunkčnosti alebo použitia online (internetového) prostredia „Výchova v kocke“, škody spôsobené softvérom alebo produktmi tretích osôb, ako aj škody spôsobené únikom alebo stratou dát alebo ich poškodením.
18.) Poskytovateľ dáva na vedomie, že je povinný odovzdať údaje a informácie poskytnuté mu záujemcom v prípade, že je mu to uložené zákonom, prípadne tieto údaje alebo informácie budú vyžiadané príslušným orgánom verejnej moci, najmä políciou, súdom, alebo správnym orgánom.
19.) Poskytovateľ tiež poskytne v nevyhnutnom rozsahu jemu odovzdané údaje či informácie, ak je to nevyhnutné na ochranu života, zdravia, či majetku záujemcu alebo tretích osôb.
20.) Poskytovateľ si ďalej vyhradzuje právo poskytnúť informácie v nevyhnutnom rozsahu v súvislosti s právnymi, či spoločenskými premenami poskytovateľa, či pri právnom nástupníctve po poskytovateľovi, a to osobám, na ktoré budú prechádzať aktíva a práva a povinnosti týkajúce sa činnosti, s ktorými údaje alebo informácie súvisia.
21.) Poskytovateľ ďalej môže odovzdať údaje a informácie záujemcu, ktoré sa týkajú online platieb poskytovateľom platobných brán, platobným sprostredkovateľom a finančným ústavom, u ktorých sú vedené príslušné účty a to v rozsahu potrebnom na zabezpečenie transakcie a jej bezpečného priebehu.

Čl. IX.

1.) V prípade, ak nebola objednávka záujemcu spracovaná doručením potvrdenia objednávky záujemcovi o vzdelávací materiál „Výchova v kocke“ na e-mailovú adresu záujemcu, môže záujemca objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky sa neúčtujú žiadne penále ani iné poplatky.
22.) S výhradou podľa odseku 6.) je záujemca oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
23.) Záujemca pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy bude informovať poskytovateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poskytovateľovi poštou na adresu PSYCHOVITAL, s.r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen, prípadne môže využiť aj formulár, ktorý sa nachádza na poslednej strane týchto podmienok, ktorý vyplní a zašle na e mailovú adresu poradenstvo@psychovital.sk.
24.) Po odstúpení od zmluvy poskytovateľ vráti záujemcovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Záujemca môže v odstúpení od zmluvy uviesť číslo účtu, na ktorý mu má byť poukázaná platba od poskytovateľa. V prípade, ak túto možnosť záujemca nevyužije, poskytovateľ je oprávnený platbu poukázať na číslo účtu, z ktorého bola platba poukázaná zo strany záujemcu.
25.) Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak záujemca zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
26.) Záujemca berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie elektronického obsahu vzdelávacieho materiálu (e booku) „Výchova v kocke“ online v internetovom prostredí, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom záujemcu a záujemca vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
27.) Ak záujemca počas lehoty na odstúpenie od zmluvy požiadal poskytovateľa o začatie poskytovania elektronického obsahu časti súboru vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“ v rozsahu, ktorý nepokrýva celý zmluvne dohodnutý rozsah, má povinnosť uhradiť poskytovateľovi cenu (odplatu) za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy bolo poskytovateľovi doručené jeho rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.
28.) Ak vypovie záujemca zmluvu z dôvodov stanovených zmluvou alebo zákonom, má nárok na vrátenie pomernej časti ním uhradenej odplaty pripadajúcej na vadné plnenie alebo neuskutočnené plnenie z dôvodu výpovede, cena za riadne poskytnuté plnenie sa záujemcovi nevracia.
29.) Odstúpenie záujemcu od zmluvy má účinky len voči plneniu, ktoré nebolo poskytnuté riadne a do budúcna, nie voči plneniu, ktoré bolo riadne poskytnuté, to isté platí aj vo vzťahu k odstúpeniu od zmluvy zo strany poskytovateľa.

Čl. X.

1.) Poskytovateľ dáva na vedomie, že plnenie z ním poskytnutého vzdelávacieho materiálu zo súboru „Výchova v kocke“ nemôže nahradiť a nenahradzuje služby lekárov, psychológov či právnych poradcov. V prípade akýchkoľvek telesných alebo duševných príznakov, ktoré môžu vyžadovať odborné vyšetrenie či pomoc, sa musí účastník vždy obrátiť na príslušného lekára.
30.) Poskytovateľ nezaručuje, že akékoľvek postupy, či informácie, ktoré sú prezentované v rámci vzdelávacieho materiálu zo súboru „Výchova v kocke“ budú fungovať aj v prípade záujemcu. Miera úspechu je vždy závislá na mnohých faktorov a skutočností, každá osobnosť sa líši od inej osobnosti, ďalej vychádza z individuality záujemcu a jeho rodiny a nie je preto možné vo všetkých prípadoch garantovať výsledok. Všetky očakávania, výhľady do budúcnosti, ktoré sú uvedené na stránkach poskytovateľa nie sú záväzným prísľubom ale iba jeho názorom, ktorý je vybudovaný na doterajších znalostiach a skúsenostiach. V každom prípade a za všetkých okolností je záujemca sám plne zodpovedný za svoj život a za svoje činy vrátane spôsobu využitia poskytovaných informácií získaných od poskytovateľa v rámci vzdelávacích materiálov súboru „Výchova v kocke“. V prípade, ak vzniknú z rozhodnutia záujemcu s použitím informácií zo súboru vzdelávacích materiálov „Výchova v kocke“ akékoľvek škody alebo ujmy, poskytovateľ za ne záujemcovi a ani iným osobám nezodpovedá.

Čl. XI.

1.) Vlastníkom všetkých informácií, výstupov, materiálov, záznamov a podobne, ktoré sú poskytnuté v rámci súboru vzdelávacích materiálov „Výchova v kocke“, je autorka a tieto sú jej autorským dielom. Výhradné autorské a súvisiace práva k obsahovej stránke vzdelávacieho cyklu „Výchova v kocke“ sú vlastníctvom autorky. Všetky práva sú vyhradené.
2.) Na základe zmluvy nenadobúda záujemca a ani akákoľvek iná osoba žiadne práva duševného vlastníctva, ktoré prináležia poskytovateľovi a ani k jeho obsahu či inému vybaveniu vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“ alebo jeho časti. Žiadna časť súboru vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“, žiadny obsah, ktorý sa na stránke www.vychovavkocke.sk zobrazuje, texty, obrázky a podobne, nesmie byť vcelku ani sčasti kopírovaný alebo inak reprodukovaný alebo zdieľaný, šírený, distribuovaný či ukladaný na verejne alebo inými osobám prístupným úložiskám dát bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“.

Čl. XII.

Záujemca zodpovedá poskytovateľovi za škodu, ktorá vznikla poskytovateľovi tým, že záujemca porušil niektorú z jeho povinností uloženú mu zmluvou.

Čl. XIII.

Informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov

1.) Účelom tohto článku všeobecných obchodných podmienok je informovať záujemcu o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi záujemcom a poskytovateľom.
2.) Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami. Záujemca môže svoj spor s poskytovateľom riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
3.) Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
4.) Záujemca sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
5.) Záujemca môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov ktorá je dostupná online na portáli Európskej komisie na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Čl. XIV.

Ak je záujemcom osoba, ktorá získava od poskytovateľa elektronický obsah vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“ v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo ktorej tento obsah slúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (fyzická osoba alebo právnická osoba, ktoré sú podnikateľmi), spravujú sa právne vzťahy medzi záujemcom a poskytovateľom ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom sa ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok o odstúpení od kúpnej zmluvy podľa článku IX, o alternatívnom riešení sporov podľa článku XIII., ako aj o reklamačných podmienkach podľa článku VII nepoužijú.

Čl. XV.

1.) Poskytovateľ je oprávnený zmeniť kedykoľvek tieto všeobecné obchodné podmienky.
31.) Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stráne www.vychovavkocke.sk.
32.) V otázkach tu neupravených sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
33.) Právny vzťah zo zmluvy sa riadi slovenským právom. Strany sa ďalej dohodli, že spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú rozhodované všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.
34.) V prípade, že sa stane niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné alebo nevykonateľné, nebude to na ujmu platnosti či účinnosti akýmkoľvek ďalším ich ustanoveniam; namiesto neplatného ustanovenia platí ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje.
35.) Záujemca uzatvorením zmluvy s poskytovateľom potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi – ako s neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi nimi uzatváranej súhlasí.
36.) Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 11. 10. 2020.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Meno, priezvisko, titul:
Adresa bydliska:
Telefónne číslo / email:
(ďalej len ako „spotrebiteľ“)
Týmto odstupujem v súlade s ustanovením § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. od zmluvy uzavretej so spoločnosťou PSYCHOVITAL s.r.o. so sídlom Sokolská 61, 960 01 Zvolen, IČO: 36 636 754 o poskytnutí týchto častí (e bookov) súboru vzdelávacieho materiálu „Výchova v kocke“:
Číslo objednávky:
Dátum objednania:

Dátum:

Podpis spotrebiteľa
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)